چهار شاخه گاردان پیکان CBS

کارتن ۵۰ تایی قیمت ۷۰۰۰۰

 

سرپلوس ۱۹ ساده سلپیک

کارتن ۱۰ تایی قیمت ۲۵۵۰۰۰

 

سرپلوس های AMT

سرپلوس 20 ABS قیمت ۲۳۵۰۰۰

سرپلوس ۲۰ ساده قیمت ۲۳۰۰۰۰

سرپلوس ۱۹ ABS قیمت ۲۸۵۰۰۰

سرپلوس ۱۹ ساده قیمت ۲۳۰۰۰۰

سرپلوس ۲۲ ABS خار وسط قیمت ۲۶۰۰۰۰

تعداد محدود می باشد