ایساکو:

✅گردگیر فرمان چپ-راست ۴۰۵

✅قیمت ۳۱۳/۶۰۰﷼

 

✅کشویی ۲-۱ پراید KO PARS کره پراید

✅قیمت۲/۶۵۰/۰۰۰﷼

 

✅ایل پمپ پیکان ایساکو

✅قیمت۲/۲۴۰/۰۰۰﷼

 

✅سرسیلندر ۲گانه لخت ۴۰۵

✅قیمت ۲۵/۵۰۰/۰۰۰﷼

 

✅کاسه نمد ساق سوپاپ ۴۰۵

✅قیمت ۱/۱۰۰/۰۰۰﷼

 

✅کشویی ۴-۳پرایدKO PARS کره

✅قیمت ۱/۷۶۰/۰۰۰﷼

 

✅کشویی ۵ پرایدKO PARS کره

✅قیمت ۱/۲۸۰/۰۰۰﷼

 

✅پایه دسته موتور پایین ۴۰۵

✅قیمت ۱/۳۰۰/۰۰۰﷼

 

✅روغن هیدرولیک TU5-H30

✅قیمت ۱/۰۸۰/۰۰۰﷼

 

✅استکان تایپیت یورو ۴

✅قیمت ۴۸۰/۰۰۰﷼

 

✅دنده ۴ پراید KO PARS کره

✅قیمت ۱/۶۹۰/۰۰۰﷼

 

✅دنده ۲ پرایدKO PARS کره

✅قیمت ۱/۶۰۰/۰۰۰﷼