لوازم یدکی پراید

 

راهنما پارک پیکان

10.500

❇️راهنما پارک پراید

10.000

❇️راهنما پارک پژو حبابدار

9.500

❇️راهنما پارک پژو بدون حباب

9.500

❇️خطر عقب پیکان

42.000

❇️خطر عقب وانت

20.000

❇️طلق خطر عقب پیکان

20.500

❇️طلق خطر وانت

8.200

❇️طلق راهنما جلو پیکان دستی

9.000

❇️راهنما داخل سپر پراید با سوکت

8.500

❇️راهنما داخل سپر پراید بدون سوکت

7.000