لیست قیمت امیرنیا

 

#امیرنیا_۲۰۶

 

سیبک تعادل ۲۰۶

۷۵۰۰۰۰ ریال

 

سیبک فرمان ۲۰۶

۵۵۰۰۰۰ ریال

 

سیبک مفصل ۲۰۶

۶۴۵۰۰۰ ریال

 

سیبک مفصل ۲۰۶ طرح ماندو

۸۵۰۰۰۰ ریال

 

طبق کامل ۲۰۶ تیپ ۵

۳۹۰۰۰۰۰ ریال

 

بوش طبق بلند ۲۰۶ تیپ ۲ و ۵

۵۱۰۰۰۰ ریال

 

بوش طبق کوتاه ۲۰۶ تیپ ۵

۴۶۰۰۰۰ ریال

 

بوش طبق لبه دار ۲۰۶ تیپ ۲

۳۹۵۰۰۰ ریال

 

بوش مندل عقب تخت ۲۰۶

۵۳۰۰۰۰ ریال

 

بوش مندل عقب گرد ۲۰۶

۵۳۰۰۰۰ ریال

 

لاستیک چاکدار موجگیر ۲۰۶

۱۵۵۰۰۰ ریال

 

بوش دوشاخ رام ۲۰۶

۱۷۵۰۰۰ ریال

 

دوشاخ رام ۲۰۶

۴۱۰۰۰۰ ریال

 

دسته موتور دو سر پیچ روغن دار ۲۰۶

۸۱۰۰۰۰ ریال

 

دسته موتور گرد فلزی ۲۰۶

۳۹۰۰۰۰ ریال

 

دسته موتور گرد کائوچویی ۲۰۶

۳۸۵۰۰۰ ریال

 

ضربه گیر ستاره ای ۲۰۶

۱۳۵۰۰۰ ریال

 

دسته موتور زیر باطری ۲۰۶

۳۳۰۰۰۰ ریال

 

میل ماهک کوتاه ۲۰۶

۱۷۰۰۰۰ ریال

 

ضربه گیر بالای دسته موتور راست ۲۰۶

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

ضربه گیر بالای دسته موتور چپ ۲۰۶

۲۶۰۰۰۰ ریال

 

دیسک ترمز جلو ۲۰۶ تیپ ۲

۱۸۵۰۰۰۰ ریال

 

دیسک ترمز جلو ۲۰۶ تیپ ۵

۲۲۸۰۰۰۰ ریال

 

بوش پایه کمک فنر عقب ۲۰۶

۱۹۰۰۰۰ ریال

 

بوش لاستیکی میل تعادل ۲۰۶ SD

۵۴۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۱ خار ساده ۲۰۶

۳۱۳۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۲ خار ساده ۲۰۶

۳۱۳۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۱ خار ۲۰۶ ABS

۳۴۷۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۲ خار ۲۰۶ ABS

۳۴۷۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۲ خار ABS ۲۰۶ تیپ ۵

۳۴۷۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی ۲۲ خار کوتاه چپ ۲۰۶

۳۷۶۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی ۲۲ خار بلند راست ۲۰۶

۵۶۵۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی ۲۱ خار کوتاه چپ ۲۰۶

۳۴۸۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی ۲۱ خار بلند راست ۲۰۶

۵۱۷۰۰۰۰ ریال

 

سه شاخ پلوس ۲۱ خار ۲۰۶

۱۰۲۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۲.۰۸

 

#امیرنیا_۴۰۵_سمند

 

سیبک تعادل سمند

۷۵۰۰۰۰ ریال

 

سیبک مفصل ۴۰۵

۴۹۰۰۰۰ ریال

 

سیبک مفصل یک تکه ۴۰۵

۶۲۵۰۰۰ ریال

 

سیبک مفصل ۴۰۵ طرح ماندو

۶۵۰۰۰۰ ریال

 

سیبک فرمان ۴۰۵

۶۷۵۰۰۰ ریال

 

سیبک زیر اکسل ۴۰۵

۴۸۵۰۰۰ ریال

 

بوش طبق لبه دار ۴۰۵

۲۳۰۰۰۰ ریال

 

بوش طبق جناقی ۴۰۵

۴۶۵۰۰۰ ریال

 

بوش جعبه فرمان ۴۰۵

۱۳۰۰۰۰ ریال

 

لاستیک موجگیر ۴۰۵

۳۹۰۰۰۰ ریال

 

لاستیک موجگیر ژله ای ۴۰۵

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

توپی سر کمک ساده ۴۰۵

۴۶۰۰۰۰ ریال

 

توپی سر کمک ۴۰۵ طرح ۲۰۶

۹۴۰۰۰۰ ریال

 

لاستیک منجید اگزوز ۴۰۵

۱۰۵۰۰۰ ریال

 

توپی سر کمک دو لبه ۴۰۵

۴۷۰۰۰۰ ریال

 

میل موجگیر ۴۰۵

۴۶۰۰۰۰ ریال

 

دوشاخ رام ۴۰۵

۴۱۰۰۰۰ ریال

 

بوش دو شاخ رام ۴۰۵

۱۷۵۰۰۰ ریال

 

دسته موتور دو سر پیچ روغن دار ۴۰۵

۶۹۵۰۰۰ ریال

 

دسته موتور گرد فلزی ۴۰۵

۳۹۵۰۰۰ ریال

 

دسته موتور گرد کائوچویی ۴۰۵

۳۸۵۰۰۰ ریال

 

دسته موتور بیضی زیر باطری ۴۰۵

۲۸۵۰۰۰ ریال

 

ضربه گیر U دو طرفه دسته موتور ۴۰۵

۲۲۰۰۰۰ ریال

 

میل ماهک کوتاه ۴۰۵

۱۴۰۰۰۰ ریال

 

میل ماهک بلند ۴۰۵

۱۷۰۰۰۰ ریال

 

دسته موتور کامل سمند EF7

۲۶۵۰۰۰۰ ریال

 

بست پایه لاستیکی میل موجگیر ۴۰۵

۵۱۰۰۰۰ ریال

 

دیسک ترمز جلو ۴۰۵

۲۲۱۰۰۰۰ ریال

 

بوش اکسل عقب کائوچویی ۴۰۵

۱۹۰۰۰۰ ریال

 

ضربه گیر ستاره ای ۴۰۵

۱۳۵۰۰۰ ریال

 

ضربه گیر اکسل عقب ۴۰۵

۷۲۵۰۰۰ ریال

 

بوش پایه کمک فنر عقب ۴۰۵

۱۸۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر پلوس سمت گیربکس ۴۰۵

۲۱۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر پلوس سمت چرخ ۴۰۵

۲۲۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر مفصل با رینگ فلزی ۴۰۵

۱۴۵۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۲ خار ABS ۴۰۵

۳۴۲۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۲ خار ABS خار وسط پایه بلند ۴۰۵

۳۴۲۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۲ خار ساده ۴۰۵

۲۹۴۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۴ خار ABS ۴۰۵

۳۴۳۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۴ خار ساده ۴۰۵

۳۰۸۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی ۲۲ خار چپ کوتاه ۴۰۵

۴۰۴۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی ۲۲ خار راست بلند ۴۰۵

۵۴۳۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی ۲۴ خار چپ کوتاه ۴۰۵

۴۵۳۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی ۲۴ خار راست بلند ۴۰۵

۵۸۵۰۰۰۰ ریال

 

پلوس کامل راست ۲۲ خار ABS خار وسط ۴۰۵

۱۱۸۵۰۰۰۰ ریال

 

پلوس کامل کوتاه چپ ۲۲ خار ABS خار وسط ۴۰۵

۱۰۳۵۰۰۰۰ ریال

 

پلوس کامل راست بلند ۲۴ خار ABS ۴۰۵

۱۲۴۷۰۰۰۰ ریال

 

پلوس کامل چپ کوتاه ۲۴ خار ABS ۴۰۵

۱۱۰۹۰۰۰۰ ریال

 

سه شاخ پلوس ۲۲ خار ۴۰۵

۹۴۵۰۰۰ ریال

 

سه شاخ پلوس ۲۴ خار ۴۰۵

۱۱۵۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۲.۰۸

 

#امیرنیا_پراید

 

جعبه فرمان پراید

۵۳۰۰۰۰۰ ریال

 

سیبک مفصل پراید

۴۸۵۰۰۰ ریال

 

سیبک مفصل هیدرولیک پراید

۵۰۰۰۰۰ ریال

 

سیبک فرمان پراید

۴۲۵۰۰۰ ریال

 

طبق بوش لاستیکی پراید

۱۱۵۰۰۰۰ ریال

 

طبق بوش فلزی پراید

۱۲۰۰۰۰۰ ریال

 

بوش طبق فلزی پراید

۱۷۰۰۰۰ ریال

 

بوش طبق لاستیکی پراید

۱۰۰۰۰۰ ریال

 

بوش اکسل پراید

۱۹۰۰۰۰ ریال

 

لاستیک تعادل پراید

۶۰۰۰۰ ریال

 

لاستیک چاکدار پراید

۱۰۰۰۰۰ ریال

 

توپی سر کمک پراید

۵۸۰۰۰۰ ریال

 

لاستیک منجید اگزوز پراید

۱۰۵۰۰۰ ریال

 

ضربه گیر کمک فنر عقب پراید(نری و مادگی)

۱۰۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر کمک فنر جلو پراید

۱۹۵۰۰۰ ریال

 

گردگیر کمک فنر عقب پراید

۲۱۰۰۰۰ ریال

 

دسته موتور شماره ۱ پراید

۷۶۰۰۰۰ ریال

 

دسته موتور شماره ۲ پراید

۶۳۰۰۰۰ ریال

 

دسته موتور شماره ۳ پراید

۷۹۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر پلوس ساده پراید وتیبا

۱۸۵۰۰۰ ریال

 

بوش پایه کمک فنر عقب فلزی پراید

۲۰۵۰۰۰ ریال

 

بوش پایه کمک فنر عقب پلاستیکی پراید

۱۷۵۰۰۰ ریال

 

دیسک ترمز جلو پراید

۱۳۶۰۰۰۰ ریال

 

کاسه چرخ قدیم پراید

۱۵۹۰۰۰۰ ریال

 

کاسه چرخ ABS پراید

۱۶۵۰۰۰۰ ریال

 

کاسه چرخ جدید پراید

۱۵۹۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۱۹ خار ساده پراید

۲۷۲۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۰ خار ساده پراید

۲۷۲۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۱۹ خار ABS پراید

۳۰۷۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید

۳۱۱۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی ۱۹ خار پراید

۳۰۱۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی ۲۰ خار پراید

۳۱۲۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی ۱۹ خار ABS پراید

۳۳۴۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی ۲۰ خار ABS پراید

۳۳۴۰۰۰۰ ریال

 

پلوس کامل بلند راست ۲۰ خار پراید

۸۶۸۰۰۰۰ ریال

 

پلوس کامل کوتاه چپ ۲۰ خار پراید

۷۷۵۰۰۰۰ ریال

 

پلوس کامل بلند راست ۲۰ خار ABS پراید

۹۲۳۰۰۰۰ ریال

 

پلوس کامل کوتاه چپ ۲۰ خار ABS پراید

۸۵۱۰۰۰۰ ریال

 

سه شاخ پلوس ۱۹ خار ساده پراید

۷۴۰۰۰۰ ریال

 

سه شاخ پلوس ۲۰ خار ساده پراید

۷۴۰۰۰۰ ریال

 

سه شاخ پلوس ۱۹ خار ABS پراید

۷۴۰۰۰۰ ریال

 

سه شاخ پلوس ۲۰ خار ABS پراید

۷۴۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۲.۰۸

 

#امیرنیا_ال۹۰_ساندرو

 

سیبک مفصل ال۹۰

۵۸۰۰۰۰ ریال

 

سیبک فرمان ال۹۰

۷۹۰۰۰۰ ریال

 

طبق کامل ال۹۰

۱۹۲۵۰۰۰ ریال

 

سیبک زیر اکسل ال۹۰

۵۰۰۰۰۰ ریال

 

طبق کامل ساندرو

۱۹۵۰۰۰۰ ریال

 

بوش طبق لبه دار ال۹۰

۲۷۰۰۰۰ ریال

 

لاستیک چاکدار ال۹۰

۱۰۰۰۰۰ ریال

 

بست فلزی موجگیر ال۹۰

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

توپی سر کمک ال۹۰

۴۷۵۰۰۰ ریال

 

گردگیر پلوس سمت گیربکس ال۹۰ با بلبرینگ

۶۹۰۰۰۰ ریال

 

گردگیر پلوس سمت چرخ ال۹۰

۲۷۰۰۰۰ ریال

 

دسته موتور شاتونی ال۹۰

۹۱۰۰۰۰ ریال

 

دسته موتور زیر باطری ال۹۰

۶۳۵۰۰۰ ریال

 

دیسک ترمز جلو ال۹۰

۲۲۶۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ABS ال۹۰

۳۰۷۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۲.۰۸

 

#امیرنیا_زانتیا

 

سیبک تعادل زانتیا

۷۵۰۰۰۰ ریال

 

سیبک مفصل زانتیا

۶۹۰۰۰۰ ریال

 

بوش طبق لبه دار زانتیا

۳۵۵۰۰۰ ریال

 

بوش طبق جناقی چپ زانتیا

۷۵۵۰۰۰ ریال

 

دسته موتور دو سر پیچ روغن دار زانتیا

۸۱۰۰۰۰ ریال

 

بوش طبق جناقی راست زانتیا

۷۵۵۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۲.۰۸

 

#امیرنیا_تیبا_ساینا_کوییک_ریو

 

سیبک تعادل تیبا

۷۵۰۰۰۰ ریال

 

سیبک مفصل تیبا

۵۴۰۰۰۰ ریال

 

سیبک فرمان تیبا

۴۵۰۰۰۰ ریال

 

طبق تیبا

۱۹۵۰۰۰۰ ریال

 

بوش و واشر طبق تیبا

۲۷۵۰۰۰ ریال

 

بوش اکسل تیبا

۵۲۰۰۰۰ ریال

 

توپی سر کمک تیبا

۱۱۱۰۰۰۰ ریال

 

ضربه گیر کمک فنر تیبا

۲۲۵۰۰۰ ریال

 

لاستیک چاکدار موجگیر تیبا

۸۰۰۰۰ ریال

 

دسته موتور شماره ۱ تیبا

۶۷۵۰۰۰ ریال

 

دسته موتور شماره ۲ تیبا

۶۹۰۰۰۰ ریال

 

دسته موتور شماره ۳ تیبا

۹۴۰۰۰۰ ریال

 

بوش میل کشش تیبا

۲۵۰۰۰۰ ریال

 

واشر میل کشش تیبا

۹۰۰۰۰ ریال

 

دیسک ترمز جلو تیبا

۲۱۴۰۰۰۰ ریال

 

سر پلوس ABS تیبا

۳۲۱۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی ۱۹ ABS تیبا

۳۳۴۰۰۰۰ ریال

 

مشعلی ۲۰ ABS تیبا

۳۳۴۰۰۰۰ ریال