قیمت تسمه

۰۰.۰۱.۱۸

#تسمه

 

تسمه ۱۵۶۵ ، ۲۰۶ تیپ ۲ CBC0

۹۷۰۰۰۰ ریال

 

تسمه ۱۵۷۵ CBCO

۹۷۰۰۰۰ ریال

 

تسمه ۱۶۶۵ ، ۴۰۵ HPC

۱۳۰۰۰۰۰ ریال

 

تسمه ۱۵۶۵ HPC

۱۳۰۰۰۰۰ ریال

 

تسمه ۱۵۶۸رایکالتون

۱۴۷۰۰۰۰ ریال

 

تسمه ۱۶۶۵ ، ۴۰۵ OPTIBELT

۱۶۵۰۰۰۰ ریال

 

تسمه ۸۳۵ پیکان CBCO

۲۷۰۰۰۰ ریال

 

تسمه ۸۳۵ نامیانگ

۲۱۰۰۰۰ ریال

 

تسمه۸۹۰ المسار

۲۶۰۰۰۰ ریال

 

تسمه ۹۰۰ المسار

۲۲۰۰۰۰ ریال

 

تسمه ۹۲۵ المسار

۲۳۰۰۰۰ ریال

 

تسمه تایم ۴۰۵ OPTIBELT

۱۹۸۰۰۰۰ ریال

 

تسمه ۱۱۴ عظام

۱۳۵۰۰۰۰ ریال

 

تسمه ۱۰۷ OPTIBELT

۱۴۵۰۰۰۰ ریال

 

تسمه ۱۰۷ میتسوبیشی

۱۱۵۰۰۰۰ ریال

 

تسمه تایم سمند ملی OPTIBELT

۳۹۰۰۰۰۰ ریال

 

تسمه دینام سمند ملی OPTIBELT

۲۱۰۰۰۰۰ ریال

 

تسمه کولر پراید المسار

۲۷۰۰۰۰ ریال

 

تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۲ timken

۱۶۰۰۰۰۰ ریال

 

تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۲ دایکو اصلی

۱۸۵۰۰۰۰ ریال

 

تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۲ Topgear

۱۳۵۰۰۰۰ ریال

 

تسمه ۱۵۷۵ Topgear

۱۰۵۰۰۰۰ ریال

 

تسمه ۱۵۷۳ پاورگریپ اصلی

۱۴۸۰۰۰۰ ریال

 

تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۵ پاور گریپ اصلی

۲۸۰۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۱.۱۸

توپی چرخ جلو ۲۰۶ ITC

۷۷۰۰۰۰ ریال

 

توپی چرخ جلو ۴۰۵ آماتا

۱۰۵۰۰۰۰ ریال

 

توپی چرخ جلو پراید قدیم هرینگتون

۷۷۰۰۰۰ ریال

 

توپی چرخ جلو پرایدجدید آماتا

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۱.۱۸

#تیغه

 

تیغه برف پاک کن ۲۰۶ max

۷۵۰۰۰۰ ریال

 

تیغه برف پاک کن ۴۰۵ max

۴۰۰۰۰۰ ریال

 

تیغه برف پاک کن ال۹۰ max

۳۷۰۰۰۰ ریال

 

تیغه برف پاک کن پراید max

۳۱۰۰۰۰ ریال

 

تیغه برف پاک کن پیکان max

۳۱۰۰۰۰ ریال

 

تیغه برف پاک کن ریو و تیبا max

۳۷۰۰۰۰ ریال

 

تیغه برف پاک کن سمند max

۷۴۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۱.۱۸

جعبه فرمان پراید جنرال

۳۹۰۰۰۰۰ ریال