همکاران گرامی

با سلام

سبد کامل سرچرخ وسرگیر بکس ها با بهترین کیفیت ویک سال ضمانت واقعی وارد موجودی گردید.

1-سرچرخ پراید 20 خار ABS

2-سرچرخ پراید 20 خار ساده

3-سرچرخ 22 خار ABS 405 خار وسط

4-سرچرخ 21 خار 206 ABS

5-سرچرخ 24 خار 405 ABS

6-سرچرخ 34 خار (زانتیا)

7-سرچرخ ریو

8-سرچرخ تیبا

9_سرچرخ L90

10-سرگیربکس22 خار405 بلند(راست)

11-سرگیربکس24خار405 بلند (راست) 12-سرگیربکس21خار206 بلند (راست)

13-سرگیربکس22خار405 کوتاه(چپ)

14-سرگیربکس21خار206کوتاه (چپ)