پخش عمده لوازم یدکی پراید

واشر درب سوپاپ پراید ۱۰/۰۰۰

 

واشر درب سوپاپ پژو۱۷/۰۰۰

 

سوپاپ پژو۳۶۵/۰۰۰

 

سوپاپ پراید۲۸۰/۰۰۰

 

سوپاپ پیکان استاندارد۲۵۵/۰۰۰

 

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد پراید ۲۱۵/۰۰۰

 

یاتاقان متحرک پراید استاندارد ۱۱۰/۰۰۰

 

واترپمپ پراید سوخت آما ۲۱۰/۰۰۰

 

کوئل ساژم ۴۰۵بهرام ۳۰۰/۰۰۰

 

کوئل زیمنس بهرام ۲۹۵/۰۰۰

 

لامپ ۳خار وات بالا۲۵/۰۰۰

 

رینگ پراید ریک استاندارد ۲۵۰/۰۰۰

 

رینگ پژو ۲۶۰/۰۰۰