مجتمع توليدي صنعتي كارخانجات جهان لِنت البرز ( برند تجاري ليالنت) با بيش از ٣٠ سال سابقه مفيد توليد در زمبنه توليد انواع لِنت هاي ترمز در منطقه صنعتي ليا استان قزوين :

 

١-لِنت جلو و عقب ماشين هاي سواري ( بيش از ١٥٠ نوع ماشين)

٢-كاميون ديسكي سنگين( اكتروس – ايران كاوه – رنو-اف هاش- ميدلام …)

٣- لِنت صنعتي

٤- لِنت كشاورزي و راه سازي

٥- لِنت هاي ريلي و…

 

با اعضاي علمي دانشگاههاي كشور و منابع انساني كارامد در خدمت همه همكاران عزيز و توزيع كنندگان محترم در سراسر كشور مقدسمون جهت همكاري اثربخش ميباشد .