گلگیر جلو پراید بازاری

۲۳۷۰۰۰

گلگیر جلو پراید شرکتی

۳۱۰۰۰۰

گلگیر عقب پراید آهنی

۴۱۰۰۰۰

گلگیر عقب پرایداستر

۴۶۰۰۰۰

منبع اگزوز پراید

۱۶۲۰۰۰

منبع اگزوز پژو‌

۲۸۶۰۰۰