دریچه گاز پراید ایران کاربراتور
600000

دیسک و صفحه پراید والئو
807000

دیسک و صفحه پراید دایکن
775000

دیسک و صفحه پژو والئو
1270000

دیسک و صفحه پراید عظام
626000

دیسک و صفحه پژو عظام
1161000