لیست قیمت یدکی پیکان

 

۰۰.۰۱.۲۱

درب دلکو پراید فدرال

۲۶۰۰۰۰ ریال

 

درب دلکو پیکان فدرال

۲۶۰۰۰۰ ریال

 

✅ تعداد بیشتر از ۲۰ عدد شمال تخفیف میشود.

 

۰۰.۰۱.۲۱

درب رادیات پراید رویش فلزی

۱۰۵۰۰۰ ریال

 

درب رادیات پراید کره ای اصلی

۱۳۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۱.۲۱

درب روغن دان پیکان

۶۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۱.۲۱

درب منبع انبساط ۲۰۶ بابا پارت

۱۷۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۱.۲۱

دستگیره بیرونی پیکان راست

۶۹۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۱.۲۱

دستگیره ثابت پیکان

۱۷۵۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۱.۲۱

دستگیره داخل پیکان

۳۰۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۱.۲۱

دسته راهنما پراید دیاکو

۲۴۰۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۱.۲۱

دسته راهنما پیکان AMT

۱۷۵۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۱.۲۱

دسته موتور شماره ۲ پراید رزن یدک

۵۳۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۱.۲۱

دلکو پیکان mvh

۴۰۰۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۱.۲۱

دنده برنجی پراید آیس تبریز

۱۰۷۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۱.۲۱

دنده برنجی پیکان فدرال

۱۶۵۰۰۰۰ ریال